Általános szerződési feltételeink - Lovasok.hu Kártya partner előfizetőink részére

amely létrejött egyrészről a mindenkori szerződő fél, mint Kártya partner

és a

Cégnév: Pegazus Online Média Kft.

Cím: 1033, Budapest, Reményi Ede utca 2.

Cégjegyzékszám: 01-09-926142

Adószám: 14921830-2-41

Kapcsolattartó: vezetoseg@pegazusmedia.hu, mint Szolgáltató között az alábbi feltételekkel:

 

  1. A NYILATKOZAT TÁRGYA, FELTÉTELE

A Szolgáltató által biztosított Lovasok.hu kártyával rendelkező Kártya Partner, a jelen kártyaelfogadói csatlakozási nyilatkozat (a továbbiakban: nyilatkozat) rendelkezései szerint, a Lovasok.hu Kártya Classic, Silver, Gold, illetve az egyéb megjelölésű kártyával rendelkező Kártya tulajdonos által, a Kártya Partnernél történő felmutatása esetén a vásárlás/szolgáltatás végösszegéből a Kártya Partner által vállalt kedvezményt biztosítja a Kártyatulajdonos számára. A Kártya Partner számára a Szolgáltató, a Kártya Partner forgalmának hatékonyabb megnövelése érdekében a Szolgáltató a http://klubkartya.lovasok.hu/lovasok-hu-klubkartya-elfogado-lovas-boltok/ weblapján ingyenes megjelenési lehetőséget biztosít a Kártya Partner logóját közzé téve.

 

  1. FOGALMAK Jelen nyilatkozat alkalmazásában:

2.1. SZOLGÁLTATÓ A Lovasok.hu Kártya kibocsájtója és fenntartója, a www.lovasok.hu weboldal üzemeltetője.

2.2. KÁRTYATULAJDONOS Az a természetes személy, jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek/amelynek adásvétel jogcímén vagy egyéb jogcímen tulajdonába került érvényes Lovasok.hu Kártya, amellyel jogosult az kártya partnerek által nyújtott kedvezmények igénybevételére.

2.3 KÁRTYA PARTNER az a szolgáltató, aki a Lovasok.hu Kártya elfogadásával kedvezményekre tesz szert és a kártyatulajdonosok számára a szolgáltatásainak árából kedvezményeket biztosít.

 

  1. FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

3.1. REGISZTRÁCIÓ

Az Kártya Partner a Szolgáltatónál történő regisztrációja során megadja természetes személy esetén az ott megjelölt személyes adatokat, jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén, pedig az ott megjelölt cégadatokat, továbbá az Elfogadóhelyek publikálásához szükséges kártya adatokat. Az Kártya Partnernek a regisztrációt megelőzően lehetősége van elolvasni és az adott ikonra kattintva kifejezetten elfogadni a jelen nyilatkozatot. Amennyiben a Kártya Partner nem fogadja el az nyilatkozatot, úgy a regisztráció nem jön létre. Az nyilatkozat elfogadásával a Kártya Partner kijelenti, hogy a jelen nyilatkozat rendelkezéseit megismerte és azt magára nézve kötelezőnek fogadja el. A Szolgáltató az Kártya Partner regisztrációjáról és annak adatairól a regisztráció elküldését követő 48 órán belül elektronikus visszaigazolást küld a Kártya Partner részére. A jelen együttműködés a Kártya Partner regisztrációjával és annak Szolgáltató által történő visszaigazolásával jön létre elektronikus úton. A Szolgáltató – a Kártya Partner erre vonatkozó igénye esetén – a felek között létrejött nyilatkozat a felek adataival kitöltve, elektronikus úton megküldi a Kártya Partner részére. A Kártya Partner a nyilatkozatot bármikor kérheti elektronikus formában az klubkartya@lovasok.hu e-mail címen, továbbá a regisztrációt követően kinyomtatva, aláírva elküldheti a Szolgáltató részére és kérheti annak Szolgáltató által történő aláírását és postai úton történő visszaküldését. A Szolgáltatónak jogában áll a mérlegelést követően, indokolás nélkül a Kártya Partner regisztrációját elutasítani. Az elutasításról a Szolgáltató a regisztrálni kívánt Kártya Partnert a regisztráció elküldését követő 48 órán belül elektronikus úton értesíti. A regisztráció elutasítása esetén a regisztráció érvényesen nem jött létre.

3.2. KEDVEZMÉNYEK

A Kártya Partner a regisztrációja alkalmával köteles megadni, hogy a Lovasok.hu Kártya felmutatásakor a Kártyatulajdonos vásárlása után milyen mértékű kedvezmény nyújtását vállalja. A Kártya Partner a regisztrációt követően jogosult a kedvezmény mértékét módosítani, kampányszerűen alkalmazni. A Kártya Partner az aktuális akciós termékekre, szolgáltatásokra is köteles legalább a mindenkori megadott mértékű kedvezmény felét biztosítani a Kártyatulajdonosok részére. Ebben az esetben az akciós árból kell levonni a vállalt kedvezményt. A Kártya Partner tudomásul veszi, hogy a kedvezmények megadását alsó összeghatárhoz, mennyiséghez, termékcsoporthoz, illetve készpénzes fizetéshez NEM kötheti.

A Kártya Partner jogosult megkérni a Kártyatulajdonost, hogy a kedvezmény igénybevételéhez mutassa fel a Lovasok.hu Kártyáját, az Kártya Partner jogosult továbbá a vonalkódot beolvasni, rögzíteni. Amennyiben a Kártyatulajdonos a kártya felmutatását, a vonalkód beolvasásához, rögzítéséhez való hozzájárulását megtagadja, úgy a Kártya Partner jogosult megtagadni a kedvezmény biztosítását. A Webáruháznak minősülő Kártya Partner a kedvezmény igénybevételéhez köteles kérni a kártyáján lévő vonalkód alatti 18 karakterből álló számsor beírását, és ez alapján köteles a kártya érvényességét ellenőrizni. A Webáruház köteles a kedvezmény biztosítását megtagadni, ha a kártya érvényessége lejárt.

A Kártya Partner az általa, az adminisztrációs felületen megjelölt mértékű kedvezményadás elmaradása esetén kártérítési felelősséggel tartozik az érintett Kártyatulajdonos felé, amennyiben a kedvezmény elmaradása az Kártya Partnernek felróható okból következett be. A Kártya Partner kötelezettséget vállal arra, hogy a neki felróható okból elmaradt kedvezmény összegét a vásárlástól számított 15 napon belül megfizeti az érintett Kártyatulajdonos részére.

Kártya Elfogadóhellyé válás ellenszolgáltatásaként minden Kártya Partnerünk jogosult egy Lovasok.hu Silver+ vagy egy Gold+ tagsági kártyára, melyben kiemelt szolgáltatások érhetők el.

 

3.3 LOVASOK.HU CLASSIC, SILVER, GOLD KÁRTYA ELFOGADÁSA

Minden Kártya Partner köteles minden típusú kártyát elfogadni, és arra kedvezményt adni. A kedvezmény mértékéről az Kártya Partner közösen dönt a Szolgáltatóval. Irányelv szerint szolgáltatásra a Classic Kártyára 10%, Silver Kártyára 20% és Gold Kártyára 20+% kedvezmény adható, kereskedelmi tevékenységre Classic Kártyára 5%, Silver Kártyára 10% és Gold Kártyára 15%. Az Kártya Partner írásban közli a Szolgáltatóval hogy pontosan milyen szolgáltatására és mekkora kedvezményt biztosít, amennyiben időszakos a kedvezmény, a kedvezmény időszakát is előre köteles közölni.

 

  1. EGYÜTTMŰKÖDÉS MEGSZÜNTETÉSE

4.1. Együttműködő felek megállapodnak abban, hogy a jelen nyilatkozatból eredő kötelezettségeiket kötelesek betartani, mert amennyiben a felek nem e szerint teljesítenek, úgy a feleket megilleti a jelen együttműködéstől való azonnali hatályú elállás vagy felmondás joga.

4.2. Amennyiben a partner félnek a másik fél együttműködésének megszegése következtében az együttműködés teljesítéséhez fűződő érdeke megszűnt, az együttműködés teljesítésének megkezdéséig a 4.1. pontban foglalt rendelkezéseknek megfelelően elállhat az együttműködéstől, az együttműködés teljesítésének megkezdése után pedig az 4.1. pontban foglalt rendelkezéseknek megfelelően felmondhatja azt. Az elállásra vagy felmondásra jogosult köteles az elállást vagy felmondást tartalmazó nyilatkozatát indokolni. Felek az elállást vagy felmondást tartalmazó nyilatkozatukat elektronikus úton küldik meg a másik fél részére, amit a másik fél elektronikus úton köteles az e-mail fiókba történő megérkezésétől számított 5 napon belül visszaigazolni. Amennyiben a másik fél az elállást vagy a felmondást tartalmazó nyilatkozatnak a megérkezését az e-mail fiókba történő megérkezéstől számított 5 napon belül nem igazolja vissza, úgy az elküldés napjától számított 10. (tízedik) napon a címzett által átvettnek kell tekinteni.

4.3. Amennyiben a Szolgáltató együttműködésének megszegése okán a Kártya Partner eláll az együttműködéstől, vagy felmondja azt, az együttműködő felek kötelesek a Kártya Partner elállást vagy felmondást tartalmazó nyilatkozatának Szolgáltató által történő kézhezvételétől számított 30 napon belül elszámolni egymással.

 

  1. EGYÜTTMŰKÖDÉS MÓDOSÍTÁSA

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a jelen nyilatkozat rendelkezéseit módosítsa. A nyilatkozat módosulásáról, a nyilatkozat módosítással érintett pontjairól, illetve a módosítás lényegi tartalmáról a Szolgáltató a Kártya Partnert a módosítást megelőző 30 nappal elektronikus úton (e- mailben) tájékoztatja.

Amennyiben a Kártya Partner a módosítást nem fogadja el, úgy jogosult a módosításról szóló e-mail kézhezvételétől számított 15 napon belül a jelen együttműködést írásban (e-mailben) felmondani. A Kártya Partner felmondásának a Szolgáltató által történő kézhezvételének napján a jelen együttműködés megszűnik. Az együttműködés Kártya Partner által történő felmondása esetén a felek kötelesek a megszűnéstől számított 15 napon belül egymással elszámolni.

6. EGYÜTTMŰKÖDÉS MEGÚJÍTÁSA

A szerződés megújításának a díja, az éves proaktivitási díj, évente az ügyfél addigi aktivitása (együttműködési hajlandósága) alapján kerül megállapításra, amely minimális összege 0 Ft, maximális összege jelenleg szolgáltatói partnerek esetében 20.000 Ft, kereskedelemmel foglalkozó partnerek esetében 300.000 Ft lehet!

Amennyiben a Proaktivitási díj összege magasabb mint 0 Ft, úgy a szolgáltató erről az összegről , az éves fordulónappal díjbekérőt állít ki a megrendelő részére. Amely díjbekérő befizetésével a Megrendelő nyugtázza, azaz elfogadja a proaktivitási díj mértékét! Amennyiben a megrendelő a proaktivitási díj mértékével nem ért egyet, úgy jogosult a szerződéstől azonnali hatállyal elállni. A szolgáltató jogosult a proaktivitási díj meg nem fizetése kapcsán a szerződést azonnali hatállyal megszüntetni.

7. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

7.1. Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen nyilatkozat írásbeli úton kerül megkötésre a Szolgáltató által megküldött formanyomtatvánnyal.

7.2. A jelen nyilatkozatra a magyar jog az irányadó.

 

Hatályos: Budapest, 2019.05.01-től visszavonásig.